Ga naar inhoud

Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden www.nationaaltabaksmuseum.be

Het Nationaal Tabaksmuseum biedt je deze website (www.nationaaltabaksmuseum.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" wordt verstaan: alle teksten, fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 

1. Aansprakelijkheid

Het Nationaal Tabaksmuseum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.

Er werd veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het Nationaal Tabaksmuseum de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het Nationaal Tabaksmuseum noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 


2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het logo - zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Nationaal Tabaksmuseum of aan de organisaties die het museum hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het Nationaal Tabaksmuseum en de websiteleverancier LCP n.v..

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63, , B-8940 Wervik. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het Nationaal Tabaksmuseum de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

 


3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het Nationaal Tabaksmuseum controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het Nationaal Tabaksmuseum de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het Nationaal Tabaksmuseum en de uitbaters/eigenaars van deze sites.

Het Nationaal Tabaksmuseum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het Nationaal Tabaksmuseum verwijst.

 


4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het Nationaal Tabaksmuseum langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het museum. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe neem je contact op met het Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63, B-8940 Wervik, of mail je naar tabaksmuseum@wervik.be.

Digitale nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

DE VRIENDEN VAN HET TABAKSMUSEUM vzw

STEUN ONS EN WORD LID VAN ONZE VERENIGING

Ga verder