Ga naar inhoud

Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Het Nationaal Tabaksmuseum is een instelling die beheerd wordt door de stad Wervik. Deze website (www.nationaaltabaksmuseum.be) en de informatie die deze bevat wordt aan de gebruiker aangeboden op voorwaarde dat hij/zij, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

 

1. Aansprakelijkheid

Het Nationaal Tabaksmuseum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Onder "informatie" wordt verstaan: alle teksten, beeldmateriaal (foto's/afbeeldingen en video), grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.De teksten op deze website bezitten geen enkele juridische kracht.

Er werd veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het Nationaal Tabaksmuseum de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het Nationaal Tabaksmuseum noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 


2. Gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van beeldmateriaal - in bijzonder het gebruik van het logo - zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Nationaal Tabaksmuseum of aan de organisaties die het museum hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het Nationaal Tabaksmuseum en de websiteleverancier LCP n.v..

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63, B-8940 Wervik. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het Nationaal Tabaksmuseum de eigendomsrechten in bruikleen heeft gekregen.

 


3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar externe informatiebronnen. Het Nationaal Tabaksmuseum controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het Nationaal Tabaksmuseum de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het Nationaal Tabaksmuseum en de uitbaters/eigenaars van deze sites.

Het Nationaal Tabaksmuseum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het Nationaal Tabaksmuseum verwijst.

 


4. verwerking en bescherming van persoonsgegevens

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – bepaalt dat overheidsorganisaties een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. 

In zitting van het Wervikse schepencollege van 14 mei 2018 werd een privacyverklaring met onmiddellijke ingang goedgekeurd, en werd de heer Andranik Grigoryan met onmiddellijke ingang aangesteld als functionaris gegevensbescherming  zoals bedoeld in de artikel 37 van de Europese verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming. 

De uitgebreide privacyverklaring vind je op www.wervik.be/privacyverklaring.5. Gebruik van cookies

Cookiebeleid

Het Wervikse stadsbestuur vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het werkt ook aan interactieve diensten en diensten op maat van de gebruiker/bezoeker. Voor de onlinediensten die worden aangeboden worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd.

Het Wervikse stadsbestuur heeft voor haar mediaplatformen een cookiebeleid uitgewerkt. Hierin wordt toegelicht welke cookies worden gebruikt en waarom, en in welke mate je als gebruiker het gebruik ervan kan controleren. Het stadsbestuur wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Er werd getracht om dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op al haar onlinediensten. Het stadsbestuur kan haar cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt tijdig bekendgemaakt en geldt vanaf het moment dat het bekendgemaakt wordt. 

Voor alle jouw vragen en/of opmerkingen rond het cookiebeleid kan je terecht op het hiernaast vermelde adres (Sint-Maartensplein 16, B-8940 Wervik) of op communicatie@wervik.be.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee de server je kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door scripts van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker/gebruiker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op onze website weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen en op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi zullen uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die op deze website worden gebruikt.

Digitale nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

DE VRIENDEN VAN HET TABAKSMUSEUM vzw

STEUN ONS EN WORD LID VAN ONZE VERENIGING

Ga verder
volledig overzicht

Activiteiten