Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Het Nationaal Tabaksmuseum is een instelling die beheerd wordt door de stad Wervik. Deze website (www.nationaaltabaksmuseum.be) en de informatie die deze bevat wordt aan de gebruiker aangeboden op voorwaarde dat hij/zij, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Aansprakelijkheid

Het Nationaal Tabaksmuseum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Onder “informatie” wordt verstaan: alle teksten, beeldmateriaal (foto’s/afbeeldingen en video), grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.De teksten op deze website bezitten geen enkele juridische kracht.

Er werd veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het Nationaal Tabaksmuseum de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het Nationaal Tabaksmuseum noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van beeldmateriaal – in bijzonder het gebruik van het logo – zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Nationaal Tabaksmuseum of aan de organisaties die het museum hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het Nationaal Tabaksmuseum en de websiteleverancier LCP n.v..

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat 63, B-8940 Wervik. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het Nationaal Tabaksmuseum de eigendomsrechten in bruikleen heeft gekregen.

Links en verwijzigingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar externe informatiebronnen. Het Nationaal Tabaksmuseum controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het Nationaal Tabaksmuseum de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het Nationaal Tabaksmuseum en de uitbaters/eigenaars van deze sites.

Het Nationaal Tabaksmuseum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het Nationaal Tabaksmuseum verwijst.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – bepaalt dat overheidsorganisaties een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen.

In zitting van het Wervikse schepencollege van 14 mei 2018 werd een privacyverklaring met onmiddellijke ingang goedgekeurd, en werd de heer Andranik Grigoryan met onmiddellijke ingang aangesteld als functionaris gegevensbescherming  zoals bedoeld in de artikel 37 van de Europese verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming.

De uitgebreide privacyverklaring vind je op www.wervik.be/privacyverklaring.

reCAPTCHA v3

Deze site maakt gebruik van reCAPTCHA v3 en is beschermd door de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google.

Meer informatie over reCAPTCHA
Privacybeleid van Google.